Συγκρότηση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με απόφαση της αρμόδιας Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, συγκροτείται Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού -ορίστηκαν και τα μέλη του- με αρμοδιότητες την μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων και τάσεων που παρατηρούνται σχετικά με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού. Το Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Μαρκάτο, ενημερώνει και εισηγείται την εθνική στρατηγική καταδυτικού τουρισμού, όπως αυτή θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το ν. 4688/2020 του Υπουργείου, ενώ προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την υλοποίησή της.

Σκοπός του Συμβουλίου είναι η παροχή ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού με όρους βιωσιμότητας και η βέλτιστη ανάδειξη και προβολή καταδυτικών αξιοθέατων με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε η αρμόδια Υφυπουργός κ. Σοφία Ζαχαράκη:

«Το Υπουργείο Τουρισμού έμπρακτα προχωρά στην αναθεώρηση και υιοθέτηση ενός νέου, βιώσιμου και γαλάζιου μοντέλου για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, επενδύουμε πλέον στρατηγικά στις ειδικές μορφές τουρισμού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως χώρα. Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί χώρο στον οποίο δικαιωματικά μπορούμε να αξιώνουμε την ανάδειξη της χώρας μας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Με όραμα, μέθοδο και συστηματική προσέγγιση δρομολογούμε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υιοθέτηση και υλοποίηση για πρώτη φορά εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξή του. Σηματοδοτείται με τον τρόπο αυτό η εκκίνηση μίας σοβαρής εθνικής προσπάθειας αξιοποίησης των αμέτρητων δυνατοτήτων καταδυτικού τουρισμού που προσφέρονται στην χώρα μας, η οποία ενισχύεται περαιτέρω μέσω ήδη δρομολογημένων και ενταγμένων στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης του τουρισμού επενδύσεων σε έργα υποδομής αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης των ανθρώπων του τουριστικού κλάδου».

Η συστηματική ανάπτυξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού αλλά και λοιπών ειδικών μορφών τουρισμού αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου Τουρισμού, τόσο στην προσπάθεια για την ανάκαμψη της εθνικής τουριστικής βιομηχανίας μετά την πανδημία όσο και στο πλαίσιο θωράκισης της ανθεκτικότητάς της, την υιοθέτηση ενός νέου σύγχρονου τουριστικού προτύπου και τον εμπλουτισμό του εθνικού μας τουριστικού προϊόντος. Η λειτουργία του Συμβουλίου, συμπληρώνεται από στοχευμένα έργα για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού και συγκεκριμένα την αναβάθμιση ή και δημιουργία νέων καταδυτικών κέντρων αλλά και την αντίστοιχη επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας μας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω πόρων που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.