Νέα Εποχή... στη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΠΚΜ

 

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

Πρόεδρος Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

& Πρόεδρος Δ.Σ. του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη, μας μιλάει για τη...

 

Νέα Εποχή...

στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από σύγχρονα έργα υποδομών…

... Δεν υπάρχει συζήτηση ή συνέδριο για τη διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς τη φράση «ο τρόπος που μια κοινωνία διαχειρίζεται τα απορρίμματά της δείχνει τον πολιτισμό της».  Έτσι είναι! Και δεν είναι μόνο η υγεία των κατοίκων μιας περιοχής αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ίδια η βιωσιμότητα των ανθρώπινων κοινωνιών που εξαρτάται από το τι κάνουμε με τα απορρίμματα, κυρίως τα αστικά.

Εμείς, ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ο μοναδικός που λειτουργεί Πανελλαδικά, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων με έργα αναγκαία και αποτελεσματικά, δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και αλλάζουμε εποχή για να προσεγγίσουμε στο άμεσο μέλλον τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Προωθούμε παράλληλα με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης, την κοινωνική υπευθυνότητα ως βασικό πυλώνα μιας κοινωνίας που διαχειρίζεται τα απορρίμματα για να παράγει ανάπτυξη.

Στο διάστημα της λειτουργίας του, ο ΦοΔΣΑ με πολύ δουλειά άλλα και την συνεργασία όλης της αυτοδιοίκησης Α΄& Β΄ βαθμού κατάφερε να πετύχει:

Την άμεση Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Ο ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ξεκινήσαμε ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η νόμιμη λειτουργία των όλων των ΧΥΤΑ, ο Φορέας προχώρησε σε διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των ΧΥΤΑ.

Έγινε ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ανέθεσε, μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, την εκπόνηση μελετών αναβάθμισης επέκτασης των ΧΥΤΑ (όπου ήταν δυνατόν) και βελτιστοποίηση – επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων για το σύνολο των υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, που οι μελέτες εκπονούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ζητήσαμε την Έγκριση από το ΔΣ και υποβολή πρότασης προς την ειδική γραμματεία συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), για την υλοποίηση του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απόβλητων (Μ.Ε.Α.) δυτικού τομέα Π.Κ.Μ.», μέσω σύμπραξης ΣΔΙΤ.

Το έργο όσον αφορά στην επεξεργασία σύμμεικτων, θα καλύψει τις 5 από τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ. Επίσης όσον αφορά στην επεξεργασία χωριστά συλλεχθέντων βιοαποβλήτων, το έργο καλύπτει μέρος των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης μόνο, σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ ΚΜ.

Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 262.700 t/έτος για τη διαχείριση των σύμμεικτων με πρόσθετη δυναμικότητα 38.100 t/έτος για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Ολοκληρώθηκε η Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής του έργου: μονάδα μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων νομού Σερρών μέσω σύμπραξης ΣΔΙΤ (σύμπραξης Δηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα).

Το Έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία Μονάδας Αερόβιας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΒΕ), χωρίς παραγωγή RDF, για εγγυημένη ποσότητα 45.000tn/yr και μέγιστη ποσότητα 63.000tn/yr εκ των οποίων έως 3.000tn/yr αφορούν προδιαλεγµένο οργανικό. Η Μονάδα είναι χωροθετημένη δίπλα στο ΧΥΤΥ Σερρών για την υποδοχή των υπολειμμάτων.

Προχωρήσαμε σε Διενέργεια διαγωνισμού για την Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)». Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εκτιμάται ότι θα έχει δυναμικότητα 128.200 tn/έτος και θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο).

Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στην ολοκλήρωση και λειτουργία πια του πολύπαθου έργου ΣΜΑ Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης στην ΕΥΚΑΡΠΙΑ, που ήδη από τον Μάρτιο λειτουργεί κανονικά και οι πολίτες έχουν αντιληφθεί το όφελος.

Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη της Ανακύκλωσης και σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων. Η καινοτομία στη διαχείριση των αποβλήτων,  η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ο οικολογικός σχεδιασμός και η βιομηχανική συμβίωση μπορούν να μας κατευθύνουν προς μια Κυκλική Οικονομία.

Η δική μου φιλοδοξία αλλά και των συναδέλφων της Αυτοδιοικητικής οικογένειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι διπλή, από τη μια να διασφαλίσω την ομαλή, χωρίς εκπτώσεις και προβλήματα, λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των απορριμμάτων για σχεδόν δυο εκατομμύρια πολίτες, με τους σημερινούς περιορισμούς και τις δυσκολίες και από την άλλη να βάλω το δικό μου λιθαράκι στην περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος, κομβικό σημείο του οποίου θα είναι οι μονάδες επεξεργασίας, που με τη συνεργασία όλων άμεσα θα υλοποιήσουμε. 

Σε δύσκολους και ταραγμένους καιρούς, σε συνθήκες έλλειψης πόρων και σημαντικών διοικητικών δυσχερειών, το δικαίωμα όλων μας σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, η αξιοποίηση των υλικών, της ανθρώπινης εργασίας αλλά και της ενέργειας που περιέχονται σε ό,τι με ευκολία πετάμε στον κάδο, αποκτούν μια άλλη διάσταση και γίνονται ίσως πιο δύσκολα αλλά και πιο σημαντικά για την κοινωνία μας.

Θέλω να τονίσω εδώ, για ακόμη μια φορά, πως αποδεικνύεται ότι με σχέδιο και όραμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας έχει τη δύναμη, μέσα από σύγχρονα έργα, να ανατροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.